Mặt bằng thiết kế dự án Dream Land Bonanza Duy Tân

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH 8-21 

 MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 22-31